SMC3-1, LONG DUC IP, DONG NAI| HIGH PERFORMANCE MS SEALANT AS-4001S

Sản phẩm/product used: Keo trám hiệu suất cao AS4001S có sơn phủ | High performance MS sealant AS-4001S painted over with water based paint.

Địa điểm/place: SMC3-1, Long Duc IP, Dong Nai

Client: Nippon Konpon, Da Nang

Năm thực hiện/year: 2019

Nhà thầu thi công/applied by: LTco